Springmaid Mountain Trail

Springmaid Mountain Trail

Springmaid Mountain trail in Spruce Pine, NC mountains